سعادت خان نیشابوری، سردار ایرانی و بنیانگذار سلسله نوابهای اوده هند

برهان‌الملک سعادت‌خان نیشابوری برهان الملک، سعادت خان نیشابوری، سردار ایرانی تبار هندی و بنیانگذار سلسله نوابهای  اَوَدْهْ  (۱۱۳۶ـ۱۲۷۲) در دوران حکمروایی بابُریان هندوستان است که منابع هندی او را میرمحمد امین…
بیش تر بخوانید
فهرست