بناهاي تاريخي آجري مهرآباد (شادمهر)

 

در فاصله حدود ۳ کیلومتری جنوب شهر نیشابور، در حاشیه شرقی جاده کاشمر و در کنار گورستانی محقر دو بنای آجری تاریخی واقع شده که بنای بزرگتر با پلان هشت ضلعی، بر اساس نحوه آجرچینی، ابعاد آجرها و تزئین دایره گنبد آن، یکی از شاهکارهای معماری ایران زمین است که برای بندکشی و اجرای پلان در  بنا ملاطی استفاده نشده ( یا به مقدار اندک بوده ) و از آثار با ارزش دوره سلجوقی از قرن ۸ هجری به شمار می آید. در داخل و کف آن، سردابه ای ( راهروی زیر زمینی ) با شکل صلیب وجود داشته که گمان می رود مقبره شخصی بوده که بنا به خاطر آن ساخته شده است. به دلیل وجود این سردابه داستان ها و افسانه هایی در نزد مردم محلی نقل می شود که صحت آنها مورد تردید است.

در فاصله 15 متری شمال بنای مذکور، بنای آجری کوچکتری با همان پلان هشت ضلعی وجود دارد که  با حالت چهار طاقی ساخته شده و ورودی های آن کم عرض و رفیع می باشند و اکنون پس از مرمت، از رو کار بنا اثری باقی نمانده است. این بنا فاقد سردابه بوده و قدمت آن به دوره ایلخانی در قرن هشتم هجری می رسد، این بنا نیز نظیر بنای قبلی دارای تزئینات خاصی در داخل نیست و نمای خارجی آن به دلیل اثرات فرسایش و گذشت زمان، در حال تخریب بوده که مرمت شده است.

ورود به پورتال

امامزاده محمد محروق

جغرافیای روستایی میان جلگه

بانو مریم اسلامی

فهرست