مرکز اسناد

پژوهشگر گرامی هدف از تهیه فهرست های متنوعی که از مقالات و پایان نامه ها در مرکز اسناد ارائه گردیده، ابتدا آگاه سازی پژوهشگران همشهری از موضوعات و تحقیقات انجام شده در زمینه های مختلف علمی بوده تا از تکرار تحقیقات بعدی ممانعت گردد و چنانچه فقدان یک موضوع ضروری علمی یا توسعه آنها مد نظر باشد، این فهرست ها بخش مهمی از روند تحقیقات گذشته را منعکس و در اختیار آنها خواهد گذاشت. بنابراین به منظور غنی سازی پورتال نظرات ارزنده تان را با ما به اشتراک بگذارید و در صورت دسنرسی به منابع جدید یا منابعی که جای آنها در این پورتال خالی می باشد، آنها را ارسال فرمایید.

فهرست