اسناد سازمانی

داده ها و گزارش های بخش تقسیمات سیاسی

تقسیمات سیاسی 1355 نیشابور                                                    دانلود
تقسیمات سیاسی 1365 نیشابور                                                    دانلود
تقسیمات سیاسی 1375 نیشابور                                                    دانلود 
تقسیمات سیاسی 1397 نیشابور                                                     دانلود 
تقسیمات سیاسی 1398 نیشابور و فیروزه                                         دانلود  
شناسنامه اجتماعی و اقتصادی آبادیهای نیشابور- 1390                        دانلود

 

داده ها و گزارش های بخش تحولات جمعیتی

شناسنامه جمعیتی آبادیهای نیشابور- 1335                                      دانلود 
نتایج سرشماری دهستان های نیشابور- 1345                                   دانلود
نتایج سرشماری دهستان های نیشابور- 1355                                   دانلود
شناسنامه جمعیتی آبادیهای نیشابور- 1365                                      دانلود 
شناسنامه جمعیتی آبادیهای نیشابور- 1375                                      دانلود 
نتایج سرشماری جمعیتی نیشابور-1385                                          دانلود
نتایج سرشماری جمعیتی فیروزه-1395                                          دانلود
نتایج سرشماری جمعیتی نیشابور-1395                                          دانلود

داده ها و گزارش های بخش صنعت و توسعه آن

اطلاعات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی خیام                    دانلود

داده ها و گزارش های بخش کشاورزی و توسعه آن

سرشماری کشارزی 1382 استان خراسان رضوی                                                          دانلود
سیمای کشاورزی نیشابور-1391                                                                               دانلود 
سند راهبردی بخش کشاورزی نیشابور-1393                                                             دانلود
سند راهبردی بخش کشاورزی فیروزه-1393                                                               دانلود
سیمای کشاورزی نیشابور-1394                                                                              دانلود
سیمای کشاورزی فیروزه-1394                                                                                 دانلود
سیمای کشاورزی نیشابور-1398                                                                              دانلود
سیمای کشاورزی فیروزه-1398                                                                               دانلود

داده ها و گزارش های منابع طبیعی و توسعه آنها

چکیده مطالعات توجیهی آبخیزداری حوزه آبخیز شمال شهرستان نیشابور-1385              دانلود
سیمای آب نیشابور-96-1395                                                                                دانلود
سیمای آب نیشابور-97-1396                                                                                دانلود

در حال تکمیل

در حال تکمیل

فهرست