جغرافیای روستایی شهرستان زبرخان

شهرستان زبرخان که تا پیش از تیرماه 1399 به عنوان یکی از بخشهای شهرستان نیشابور از آن یاد می شد با وسعتی معادل 949 کیلومتر مربع معادل 14/1 درصد شهرستان نیشابور بود و بر اساس آمار رسمی سال 1395 در این بخش 18312 خانوار و جمعیتی معادل 56635 نفر سکونت داشتند. تراکم جمعیت شهرستان زبرخان با 59/7 نفر در هر کیلومتر مربع از متوسط تراکم استان ( 55 نفر ) بالاتر بوده و از نظر تعداد نقاط شهری، جمعیت کل و جمعیت شهری رتبه دوم بعد از نیشابور را در منطقه دارا بوده است. امتداد ارتفاعات بینالود در قسمت شمالی زبرخان و دریافت بارندگی های مناسب سالانه سبب جریان 5 رودخانه فصلی و دائمی در این شهرستان شده است و به دلیل همین شرایط مساعد طبیعی، تبدیل به قطب دوم کشاورزی، باغداری و دامداری در منطقه گردیده و با استقرار شهرک صنعتی خیام در آن، مهمترین قطب صنعتی غرب خراسان و یکی از مهمترین شهرستانهای صنعتی استان به شمار می آید که در توسعه روستایی این شهرستان نیز نقش مهمی ایفا نموده است.

زبرخان همچنین دارای 200 روستا بوده که 62 روستای آن مسکون است و از نظر جمعیت روستایی بر اساس آمار سال 1395، مشتمل بر 11198 خانوار و 34373 نفر بوده که در روستاهای این شهرستان سکونت دایمی داشته اند.

  

از نظر وضعیت طبیعی، 22 روستای بخش معادل 35/5درصد آنها در نواحی کوهپایه ای، کوهستانی یا دره ای و 40 روستا معادل 64/5 درصد در نواحی دشت استقرار داشته اند. طی 30 سال گذشته ضمن اینکه روستاهای بزرگی نظیر خرو علیا و سفلی، قدمگاه رضوی و  درود و اخیرا اسحق آباد تبدیل به شهر شده اند، روستاهای پیرامون آنها مانند ساحل برج، اسدآباد، حریم آباد، مجدآباد و . .  نیز در این شهرها ادغام شده اند که این امر علاوه بر تحولات اقتصادی و خشکسالیهای دو دهه اخیر بر کاهش تعداد روستاها اثرگذار بوده است.

 

از نظر وضعیت راههای روستایی، 55 روستا معادل 88/7 درصد روستاها از راه ارتباطی آسفالته، 6 روستا معادل 9/7 درصد از جاده شوسه یا شنی و 1 روستا معادل 1/6 درصد از راه روستایی خاکی برخوردار می باشند. یک ایستگاه ریلی مناسب نیز در محدوده این شهرستان قرار دارد. تمامی روستاهای زبرخان از خدمات برق سراسری برخوردار بوده و در 20 روستا معادل 32/2 درصد، سامانه تصفیه آب بهداشتی وجود دارد و مابقی روستاها ( 42 روستا ) فاقد خدمات سامانه تصفیه آب بهداشتی می باشند. در این شهرستان حدود 25 روستا معادل 40/3 درصد روستاها از گاز لوله کشی سراسری برخوردار می باشند.

 

ورود به پورتال

امامزاده محمد محروق

جغرافیای روستایی میان جلگه

بانو مریم اسلامی

فهرست