جغرافیای روستایی شهرستان فیروزه

شهرستان فیروزه که در 20 کيلومتري غرب شهر نيشابور و 145 کيلومتري غرب شهر مشهد- مرکز استان- واقع شده است، دارای وسعتی معادل 1490 کیلومتر مربع و 1/3 درصد مساحت استان می باشد. در این شهرستان بر اساس آمار رسمی سال 1395، بالغ بر  11783 خانوار و جمعیتی معادل 37539 نفر سکونت داشته اند و تراکم جمعیت در این شهرستان معادل 25/2 نفر در هر کیلومتر مربع بوده است. شهرستان فیروزه به دلیل همجواری با بخشی از کویر فراخشک سبزوار در غرب و نیز بخش انتهایی و جنوبی ارتفاعات جغتای، دارای آب و هوای گرم و نیمه خشک بوده و فعالیت های کشاورزی و دامداری در اغلب روستاهای آن رواج دارد. به علت تازه تاسیس بودن این شهرستان و وجود شرایط بیابانی در بخشهای جنوبی و غربی آن، از نظر توسعه شهری و روستایی دارای سطح متوسطی در استان می باشد و غالبا جمعیت روستاهای آن روند کاهشی دارند.

در حال حاضر ( سال 1400 ) شهرستان فیروزه دارای 189 روستا بوده که 85 روستای آن مسکون است و از نظر جمعیت روستایی بر اساس آمار سال 1395، مشتمل بر 9666 خانوار و 30381 نفر بوده که در روستاهای این شهرستان سکونت دایمی داشته اند.

از نظر وضعیت طبیعی، 25 روستای فیروزه معادل 29/4 درصد آنها در نواحی کوهپایه ای، کوهستانی یا دره ای و 60 روستا معادل 70/6 درصد در نواحی دشت استقرار داشته اند. طی 15 سال گذشته ضمن اینکه روستاهای بزرگی نظیر همت آباد و گرماب تبدیل به شهر شده اند، که این امر علاوه بر تحولات اقتصادی و خشکسالیهای دو دهه اخیر بر کاهش جمعیت روستایی فیروزه اثرگذار بوده است.

از نظر وضعیت راههای روستایی، 65 روستا معادل 76/5 درصد روستاها از راه ارتباطی آسفالته، 16 روستا معادل 18/8 درصد از جاده شوسه یا شنی و 4 روستا معادل 4/7 درصد از راه روستایی خاکی برخوردار می باشند. یک ایستگاه ریلی مناسب نیز در محدوده این شهرستان قرار دارد. تمامی روستاهای فیروزه از خدمات برق سراسری برخوردار بوده و در 55 روستا معادل 64/7 درصد، سامانه تصفیه آب بهداشتی وجود دارد و مابقی روستاها ( 30 روستا ) فاقد خدمات سامانه تصفیه آب بهداشتی می باشند. در این شهرستان حدود 10 روستا معادل 11/8 درصد روستاها از گاز لوله کشی سراسری برخوردار می باشند.

ورود به پورتال

امامزاده محمد محروق

جغرافیای روستایی میان جلگه

بانو مریم اسلامی

فهرست