جغرافیا

جغرافیا تاثیر مستقیمی بر بنیان‌های سازنده محیط های سکونتی انسان ( شهرها و روستاها ) دارد. این علم از یک سو به رابطه انسان با محیط طبیعی پرداخته و به مطالعه نوع آب و هوا و نحوه تشکیل پوشش گیاهی، چهره های طبیعی زمین، اشکال ناهمواری ها، انواع خاک،  و همچنین نوع مساکن، نوع معیشت و حتی فرهنگ های متاثر از آن می پردازد.

و از سوی دیگر در جغرافیا مطالعه ارتباطات انسانی، پیشرفت های تکنولوژیکی و بررسی اثرات جوامع انسانی بر محیط، یکی از مباحث مهم مطالعات اجتماعی را شکل داده است. بنابراین با مروری کوتاه بر وسعت و حوزه مطالعات علم جغرافیا مشخص می گردد که جغرافیا اساسا علمی میان رشته ای است که هدفش مطالعه گذشته و حال محیط طبیعی و انسانی ( تاریخ، فرهنگ و روند تحولات توسعه ) جوامع و برنامه ریزی برای توسعه آتی آنهاست.

فهرست