فروشگاه اسناد

اسناد مد نظر در این پورتال مشتمل بر موارد ذیل خواهد بود که البته به دلیل عدم امکان ارائه تمامی اسناد مرتبط، به ناچار به صورت گزینشی، منتخبی از آنها که با موضوع نیشابورشناسی بیشتر سنخیت داشته اند، تقدیم گردیده است.

در بخش مقالات منتخبی از مقالات رشته های مختلف ارائه گردیده، که عموما در دسترس بوده و یا بایستی از درگاه های کشور خریداری گردد اما در این پورتال تلاش شده با حداقل هزینه در دسترس پژوهشگران همشهری قرار گیرد.

پایگاه مقالات نیشابور

مقالات بخش جغرافیا 

مقالات بخش  ادبیات

مقالات بخش باستان شناسی و معماری

مقالات بخش تاریخ

مقالات بخش محیط زیست

مقالات بخش زمین شناسی

فروشگاه مقالات 

در بخش پایان نامه ها منتخبی از پایان نامه های رشته های زیر و مشتمل بر رشته های زیر تقدیم شده است:

پایان نامه های جغرافیا و گردشگری                                – پایان نامه های باستان شناسی، هنر و صنایع دستی 

پایان نامه های تاریخ و ادبیات                                       – پایان نامه های علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه های علوم اجتماعی و علوم ورزشی                     – پایان نامه های زمین شناسی

پایان نامه های علوم محیط زیست، منابع آب و مهندسی      – پایان نامه های کشاورزی و منابع طبیعی

در بخش فروشگاه کتاب نیز تعدادی از آخرین کتاب های منتشر شده در موضوع نیشابورشناسی و همچنین تعدادی از کتاب های یک صد سال اخیر مرتبط با نیشابور مشتمل بر موارد زیر تقدیم شده است :

تاریخ نیشابور به تصحیح استاد شفیعی کدکنی            – تاریخ نیشابور به تصحیح دکتر بهمن کریمی

– روستاهای نیشابور در سال 1329 در کتاب فرهنگ جغرافیایی ایران

کتابچه نیشابورگزارش روستاهای نیشابور در سال 1296 قمری برابر 1258 شمسی

– کتاب شناسی نیشابور تا سال 1369

درآمدی بر جغرافیا و تاریخ نیشابور

– مجموعه مقالات همایش ملی فضل بن شاذان نیشابوری

فروشگاه اسناد توسعه نیشابور

فهرست