منابع و مسائل آب نیشابور 

منابع و مسائل آب نیشابور 

مهمترین عناصر طبیعی در محیط های جغرافیایی ایران به ویژه در نواحی خشک و نیمه خشک را آب و زمین تشکیل می دهند اما اهمیت آب تا حدی است که گاهی بدون آب، زمین مفهوم وجودی خود را از دست می دهد. وجود آب در یک محیط سبب شکل گیری حیات، تمدن و پیشرفت می گردد. بنابراین آب از عوامل اصلی و موثر در فعلیت بخشیدن عنصر انسان در محیط است اما در همه جا آب ارزش و اهمیت یکسانی ندارد و تاثیر آن در اکوسیستم های مختلف به یک اندازه نیست.

به طور کلی می توان منابع آب را به دو دسته آب های سطحی و آب‌های زیرزمینی تقسیم کرد. آب های سطحی از آن مقدار آب باران تشکیل می شود که خاک قادر به جذب آنها نیست و یا پس از نفوذ در زمین به صورت چشمه سارها و امثال آن از زمین خارج می‌شود و یا تشکیل دریاچه ها و دریاها را می دهد یا آنها را تکمیل می کند. قسمتی از آب حاصل از بارندگی ها در سطح کره زمین به داخل زمین نفوذ می‌کند این آب نفوذی سرانجام به طبقه غیر قابل نفوذ برخورد می کند و در آنجا جمع می شود و آب زیرزمینی را تشکیل می دهد.

بنابراین بررسی منابع آب دشت نیشابور در دو بخش زیر تقدیم می گردد:

منابع آب های سطحی                                     منابع آب های زیرزمینی

فهرست