پایش توسعه

 

پایش توسعه شهرستان های نیشابور، زبرخان و فیروزه

 

نظام پایش توسعه

بر اساس مطالعات صورت گرفته پايش توسعه /  Monitoring of Development: سنجش درجه انطباق فعاليتهای توسعه با استانداردهای برنامه ریزی توسعه در حين اجرا می باشد و در پايش 3 قسمت بايد مورد بررسي قرار گيرد.

  • درونداد: آن چیزی ( منابع، نیروی انسانی و . . ) است که به‌نحوی وارد سیستم می‌شود و سبب تحرک سیستم می‌شود.
  • فرايند: به مجموعه ‌ای از اعمال ساختاریافته و مرتبط ایجادکننده یک خدمت یا محصول گفته می‌شود،
  • برونداد: خروجی یا نتیجه کنش هایی که اجرایی شده اند.

از طرف دیگر وجود يك نظام اطلاعات مديريت، موجب شکل گیری نظام پايش و ارزشيابي در هر برنامه توسعه می باشد. در اين راستا دو سوال عمده براي برنامه ريز توسعه وجود دارد كه بايد به آنها پاسخ دهد:

  • آيا فعاليتها در عمل مطابق با طراحي ( استاندارد ) اجرا مي گردند؟ به عبارتي آيا استانداردهاي فرايندها در عمل تحقق يافته اند؟
  • آيا اجراي فعاليتها مطابق استانداردها تحقق اهداف را به دنبال خواهند داشت؟

این نکته نیز مورد اهمیت است که طراحي نظام پايش و ارزشيابي براي برنامه هاي توسعه كاري تخصصي است و نياز به دانش برنامه ریزی توسعه و آمار دارد. در تحليل يك برنامه توسعه از شاخص هاي هدف بايد شروع و سپس شاخصهاي فرايند ها را بررسي كرد. اهداف توسعه معلول فرايندها هستند پس اگر اشكالي در تحقق اهداف وجود داشته باشد بايد علت را در فرايندها جستجو كرد به خاطر داشته باشيد براي تحقق اهداف به هر حال بايد فعاليتهاي اثربخش و كارآمد وجود داشته باشد.

در ادامه ابتدا مهمترین اسناد توسعه منطقه در قالب برنامه های توسعه مناطق جغرافیایی از گذشته تاکنون و همچنین اسناد توسعه بخش های اقتصادی ( کشاورزی، صنعت و خدمات ) شهرستان های منطقه مورد بررسی قرار گرفته اند و درنهایت بر اساس مطالعات برنامه ریزان توسعه ( دولتی، عمومی و . .  ) و اسناد ارائه شده، به بخشی از نتایج پایش توسعه منطقه می پردازیم.

اسناد توسعه نیشابور

پیشتازان توسعه نیشابور

خیر مدرسه ساز مهندس عبدالرضا وکیلی

راهبردها و چالش های توسعه شهری نیشابور

راهبردها و چالش های توسعه روستایی نیشابور

راهبردها و چالش های توسعه کشاورزی نیشابور

راهبردها و چالش های توسعه صنعتی نیشابور

راهبردها و چالش های توسعه خدماتی نیشابور

راهبردها و چالش های توسعه گردشگری نیشابور

فهرست