کشاورزی و منابع طبیعی

بخشی از پایان نامه های رشته های کشاورزی و منابع طبیعی

با اشاره بر روی قسمت خرید هر پایان نامه، فایل آن در پنجره فروشگاه و در قالب پی دی اف ( PDF) قابل دریافت خواهد بود.

خواهشمند است چنانچه پیشنهادات خاص یا پایان نامه هایی در موضوعات ارائه شده در اختیار دارید که در این پورتال نیآمده است، به منظور غنی سازی پورتال با ما به اشتراک بگذارید و نظرات ارزنده تان را جهت بهبود خدمات علمی پورتال ارسال نمایید.

شماره سند

دانشگاه سال تحصیلی نویسنده

عنوان پایان نامه

Tez-K-1372-1 خرید

فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1372

 سیدمحمود میرزائیان

اثر تراکم بر عملکرد، اجزا عملکرد و کیفیت بذر ارقام سویا بصورت کشت دوم در منطقه نیشابور

Tez-K-1374-1 خرید

فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1374

حمید مروی

بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته و اجزا عملکرد عدس در منطقه نیشابور

Tez-K-1375-1 خرید

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی 1375

محمدحسن سیاری زهان

بررسی علل شوری و قلیائیت قسمتی از خاکهای استان خراسان (دیزبادپایین نیشابور)

Tez-K-1376-1 خرید

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی 1376

محمدجواد تشکری‌یزد

بررسی اثر متقابل سطوح مختلف درجه اشباع پتاسیم خاک و کود ازته بر شاخص‌های رشد، عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در منطقه نیشابور

Tez-K-1376-2 خرید

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی 1376

 محمدعلی خاکباز

بررسی اثرات مقدار بذر و کود ازته بر روی عملکرد کمی و کیفی دانه گندم دو روم در شهرستان نیشابور

Tez-K-1379-1 خرید

دانشگاه تربیت مدرس 1379

امین رمضانی

بررسی اثر وزن پیاز روی عملکرد زعفران در اقلیم نیشابور

Tez-K-1379-2 خرید

دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم 1379

 قدیر طاهری

بررسی تاثیر تغیر عوامل اکولوژیک بر چگونگی پراکنش و تنوع ژنتیکی ریواس ‌‌(Rheum ribes L.)‌‌

Tez-K-1380-1 خرید

دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی ابوریحان 1380

احمد مقدادی فر

مقایسه برخی صفات فیزیولوژیکی ، مرفولوژیکی و فنولوژیکی موثر بر عملکرد دانه هیبریدهای جدید و قدیم ذرت در منطقه نیشابور

Tez-K-1381-1 خرید

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1381

قاسم شهسوار کندری

بررسی خصوصیات بوم شناختی کمای بیابانی ‌‌Ferula foeTezida (BUNG) REGEL.‌‌ (مطالعه موردی : منطقه عطائیه نیشابور)

Tez-K-1386-1 خرید

دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی 1386

اویس محمدی

بررسی وضعیت مدیریت و عوامل موثر در مکانیزاسیون اراضی کشاورزی ( روستاهای شهرستان نیشابور)

Tez-K-1388-1 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد 1388

مرجان قائمی

بررسی روابط شوری، پوشش گیاهی و خصوصیات خاک منطقه نیشابور با استفاده از RS و GIS

Tez-K-1388-2 خرید

فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1388

عبدالکریم سجادی

شبیه‌سازی جریان آب زیرزمینی دشت نیشابور با استفاده از مدل PMWIN

Tez-K-1388-3 خرید

فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1388

مجتبی شفیعی

مدل سازی هیدرولوژیک بیلان آب های سطحی توسط مدل SWATez و سیستم های اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور)

Tez-K-1388-4 خرید

فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1388

محسن بیگی

تعیین معادله بهینه حمل رسوب در حوزه رودخانه فاروب رومان نیشابور

Tez-K-1389-1 خرید

فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1389

هادی دهقان

بررسی بهره‌وری آب در مزارع تحت آبیاری گندم ( دشت نیشابور)

Tez-K-1389-2 خرید

فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1389

علی میثاقی

مدلسازی منابع آب در حوضه آبریز با استفاده از روش پویایی سیستم ( حوضه آبریز نیشابور)

Tez-K-1390-1 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1390

نسرین صالح‌نیا

پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از خروجی مدل‌های گردش عمومی جو و روشهای ریزمقیاس نمایی آماری؛ ( حوضه نیشابور )

Tez-K-1390-2 خرید

فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1390

علیرضا باقری

بررسی روابط بارش، رواناب و ضریب رواناب در حوضه آبریز نیشابور

Tez-K-1390-3 خرید

بیرجند، دانشکده علوم کشاورزی 1390

 اکبر علی‌پور

تعیین پتانسیل لایه آبدار آزاد با استفاده از ارتباط بین داده‌های ژئوالکتریک و پارامترهای آبخوان ( دشت نیشابور)

Tez-K-1390-4 خرید

تربیت مدرس، دانشکده علوم کشاورزی 1390

عباس خاشعی سیوکی

تهیه مدل بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی جهت تعیین الگو و تراکم کشت بهینه ( دشت نیشابور)

Tez-K-1391-1 خرید

فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1391

 سمیه کرمانشاهی

بررسی تأثیر مصارف آبیاری بر منابع آب دشت نیشابور

Tez-K-1391-2 خرید

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1391

سالار منتجمی

بررسی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب رودخانه فاروبرومان نیشابور با استفاده از بزرگ بی‌مهرگان کفزی به عنوان شاخص زیستی

Tez-K-1391-3 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1391

طیبه احمدی

برآورد تغذیه آب زیرزمینی به روش‌های مختلف و مقایسه‌ی نتایج آنها،(مطالعه موردی:دشت نیشابور)

Tez-K-1391-4 خرید

 دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی 1391

حمید نصرآبادی

سازه‌های موثر بر مشارکت بهره‌برداران در توسعه‌ی شبکه‌های فرعی     آبیاری و زهکشی: حوزه‌ی رودخانه‌ی بوژان شهرستان نیشابور

Tez-K-1391-5 خرید

دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1391

قاسم قندهاری

ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیم بر سناریوهای تخصیص بهینه آب در سطح حوضه‌ی رودخانه بار شهرستان نیشابور با مدل WEAP

Tez-K-1392-1 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1392

عزیزالله ایزدی

کاربرد و ارزیابی یک مدل توسعه‌یافته تلفیقی آب‌زیرزمینی ـ آب سطحی در حوضه آبریز نیشابور

Tez-K-1392-2 خرید

فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1392

حسین حاجی‌بیگلو

ارزیابی رضایت‌مندی اعضاء از فعالیت‌های شرکت‌های تعاونی تولید روستایی شهرستان نیشابور

Tez-K-1392-3 خرید

فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1392

روزبه موذن زاده

پایش سیستم هیدرولوژیک حوضه آبریز نیشابور با استفاده از تکنیک سنجش از دور

Tez-K-1392-4 خرید

فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1392

سیدسجاد رضوی کهنمویی

توسعه مدل شبه توزیعی برای برآورد بیلان (QDWB) و ارزیابی آن در محدوده مطالعاتی رخ-نیشابور

Tez-K-1392-5 خرید

تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی 1392

سیاوش طائی سمیرمی

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر ذخایر آب زیرزمینی با استفاده از تحلیل شاخه خشکیدگی هیدروگراف در حوزه آبخیز بار نیشابور

Tez-K-1392-6 خرید

دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی 1392

مریم محمدی

تعیین مکان‌های بحرانی در استحصال آب زیرزمینی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ( دشت نیشابور )

Tez-K-1392-7 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1392

مهدی یاوری

ارزیابی «روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ» به کمک «تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال» در نیشابور

Tez-K-1392-8 خرید

دانشگاه زابل، دانشکده منابع طبیعی 1392

سیدناصر سلطانی

برآورد درصد پوشش گیاهی و میزان تولید گیاهی مراتع بخش میان‌جلگه نیشابور با استفاده از سنجش از دور

Tez-K-1393-1  خرید

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1393

رضا لگزیان

شناسایی و اولویت‌بندی سناریوهای مدیریت رواناب سطحی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره در شهر نیشابور

Tez-K-1393-2 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1393

 فرید انتظاری

تدوین دستورالعملی کاربردی برای پایش کیفی آب زیرزمینی در دشت نیشابور

Tez-K-1393-3 خرید

محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1393

رضا نقدبیشی

تأثیر مهارت‌های مدیریتی بر عملکرد اقتصادی کشاورزان تولیدکننده‌ی زعفران در شهرستان نیشابور

Tez-K-1393-4 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1393

مهدی صادقی

پیش‌بینی مقادیر پارامترهای اقلیمی با استفاده از مدل SARIMA به منظور برنامه‌ریزی بیمه محصولات کشاورزی ( دشت نیشابور)

Tez-K-1393-5 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1393

بهزاد سپه دوست

ارزیابی و مقایسه دو روش کشت سنتی و نیمه مکانیزه در مزارع گوجه فرنگی نیشابور

Tez-K-1394-1 خرید

دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی 1394

سمیه شیرزادی لسکوکلایه

مدل‌سازی اقتصادی-هیدرولوژیکی بهره‌برداری از منابع آب حوضه آبریز نیشابور

Tez-K-1394-2 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1394

مرجان طاهری صفار

ارزیابی پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی پروژه‌های سدهای بزرگ ( سد بار نیشابور)

Tez-K-1394-3 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1394

 پریوش پریداد

ارزیابی الگوریتم سیستم انرژی بیلان سطح (SEBS) در برآورد تبخیر ـ تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ( حوضه آبریز نیشابور)

Tez-K-1394-4 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده منابع طبیعی 1394

 الیاس رمضانی‌پور

تعیین روابط منطقه‌ای دبی رسوب معلق بر اساس خصوصیات حوضه‌های آبخیز مناطق مشهد و نیشابور

Tez-K-1395-1 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1395

ایمان صابری

مطالعه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، کانی‌شناسی و پدولوژیک رسوبات شنی منطقه جنوب نیشابور

Tez-K-1395-2 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1395

سعید شیرازیان

مطالعه تاثیر اجرای شبکه فاضلاب شهرستان نیشابور بروی منابع آب زیرزمینی منطقه با استفاده از MODFLOW

Tez-K-1396-1 خرید

دانشگاه زنجان 1396

 کلثوم طوسی

بررسی زنجیره عرضه آلو در شهرستان نیشابور

Tez-K-1396-2 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1396

سپیده اشکان نژند

پیاده‌سازی چارچوب حسابداری آب در مقیاس حوضه آبریز- دشت نیشابور

Tez-K-1396-3 خرید

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی 1396

 هادی رفیعی دارانی

بررسی تاثیر شبکه ‌های بازاریابی محصولات کشاورزی بر مدیریت منابع آب در دشت نیشابور

Tez-K-1396-4 خرید

دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی کشاورزی 1396

 صدیقه اروند

ارزیابی کارایی روشهای مدیریت سیلاب (BMPs) برای کنترل رواناب شهری (مطالعه موردی: حوضه شهری نیشابور )

Tez-K-1396-5  خرید

مجتمع آموزش عالی شیروان 1396

سیدجواد طباطبایی

بررسی تاثیرمحلول‌پاشی مقادیر مختلف نیتروژن در مراحل متفاوت فنولوژیکی بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای

پژوهشگر گرامی خواهشمند است چنانچه پیشنهادات خاص یا مقالاتی در موضوعات ارائه شده در اختیار دارید، به منظور غنی سازی پورتال با ما به اشتراک بگذارید و نظرات ارزنده تان را جهت بهبود خدمات علمی پورتال ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
این فیلد را پر کنید
ایمیل
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
تلفن همراه
این فیلد را پر کنید
پیشنهادات
این فیلد را پر کنید
نظرات تخصصی
این فیلد را پر کنید

بارگزاری فایل
فهرست